Pengertian Islam Menurut Bahasa dan Istilah dalam Al-Quran

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Adapun pengertian Islam secara harfiyah artinya bersih, damai, selamat, dan tunduk. Kata Islam sendiri terbentuk dari tiga huruf, yakni S (sin), L (lam), dan M (mim) yang memiliki arti dasar “selamat” (salama)

Jika ditinjau dari segi bahasa yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam mempunyai beberapa pengertian. Antara lain sebagai berikut.

 

Berasal dari ‘salm’ (السَّلْم) yang Berarti Damai

hipwee.com

Islam bersal dari kata ‘salm‘ yang memiliki arti damai. Arti ini bersumber dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Antara lain sebagai berikut.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman (QS. 8 : 61)

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kata ‘salm’ dalam ayat di atas mempunyai arti damai atau perdamaian. Dan hal ini adalah salah satu ciri-ciri dan makna dari Islam, yakni bahwa Islam adalah agama yang selalu membawa umat manusia pada perdamaian.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman (QS. 49 : 9)

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat di atas bisa menjadi salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan perdamaian. Islam baru memperbolehkan kaum muslimin untuk berperang jika mereka terlebih dahulu diperangi oleh musuh-musuhnya.

Berasal dari Kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang Berarti Menyerah

artikelakhirat.fwordpress.com

Hal ini memperlihatkan bahwa seorang yang beragama Islam adalah seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa serta raganya hanya kepada penciptaNya. Penyerahan diri ini ditandai dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Allah SWT berfirman “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (QS. 4 : 125)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman “Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. 6 : 162)

Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menyerahkan diri kepada aturan Islam dan ketetapan Allah SWT. Karena hal tersebut bisa mendatangkan ketenangan hati.

Berasal dari Kata istaslama-mustaslimun (penyerahan total kepada Allah)

rachmanrichman.wordpress.com

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman (QS. 37 : 26) Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.”

Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas (poin kedua). Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menyerahkan diri secara total jiwa dan raga serta  apapun yang dimiliki hanya kepada Allah SWT.

Bentuk-bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah dilakukan dalam setiap gerak gerik, perasaan, pemikiran, tingkah laku, pekerjaan kebahagiaan, kesusahan, kesenangan, kesedihan dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam berbagai sisi kehidupan yang berhubungan dengan orang lain, seperti sisi ekomomi. politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya

Dalam Al-Quran Allah berfirman (QS. 2 : 208) “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Masuk Islam secara keseluruhan artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah untuk melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

Berasal dari Kata ‘saliim’ (سَلِيْمٌ) yang Berarti Bersih dan Suci

7twist.com

Mengenai makna ini, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi “Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.”  (QS. 26 : 89).

Dalam ayat lain Allah menjelaskan “(Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.” (QS. 37: 84)

Hal ini memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang suci dan bersih. Agama ini mampu menjadikan para pemeluknya untuk mempunyai kebersihan serta kesucian jiwa yang bisa membawanya pada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ataupun di akhirat.

Berasal dari ‘salam’ (سَلاَمٌ) yang Berarti Selamat dan Sejahtera

lamanitech.blogspot.com

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman. “Berkata Ibrahim: Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.” (QS. 19 : 47)

Ayat tersebut mempunyai makna bahwa Islam adalah agama yang selalu membawa umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam akan selalu memberikan kesejahteraan dan keselamatan pada seluruh makhluk yang ada di dunia ini.

Demikian penjelasan mengenai pengertian Islam menurut bahasa dan istilah dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat ya, sekian dan terima kasih.


Posted

in

by