Membuat dan Contoh Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan sebuah surat yang dibuat untuk memberikan wewenang kepada pihak lain menggantikan Anda dalam menyelesaikan suatu urusan atau permasalahan. Umumnya, surat kuasa dibuat hanya terdiri dari satu halaman.

Surat kuasa menggunakan bahasa baku dan formal.  Surat kuasa dapat ditulis dengan tangan maupun diketik dengan komputer. Berikut adalah berbagai contoh surat kuasa sebagai panduan yang menuntun Anda untuk bisa membuat surat kuasa sendiri. Anda dapat menyesuaikan isinya sesuai kebutuhan.

Contoh Surat Kuasa Untuk Berbagai Keperluan di Perusahaan

SURAT  KUASA

NOMOR :………………..

Yang  bertanda tangan di bawah ini  :

Nama              : …………………………………………………………

Jabatan          : …………………………………………………………

Alamat            : …………………………………………………………

memberikan  kuasa  kepada  :

Nama              : …………………………………………………………

Jabatan          : …………………………………………………………

Alamat            : …………………………………………………………

Untuk  melakukan pengurusan surat menyurat terkait permohonan izin/ rekomendasi pada Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Jakarta,……………………

 

Penerima  Kuasa,                                         Pemberi  Kuasa

 

(Tanda Tangan)                                              (Tanda Tangan di atas Materai                                                          Dan  Cap Perusahaan)

 

Nama     :………………                                     

Nama     :……………………. 

Jabatan   :………………                                     

Jabatan   :..(Pimpinan Perusahaan)

 

***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Alat Tes Psikologi

SURAT KUASA

Nomor………………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                       : ………………………………………………………………………

Jabatan                                     : ………………………………………………………………………

No. SIP/SRIP                          : ………………………………………………………………………

Masa Berlaku SIP/SRIP           : ………………………………………………………………………

No. KTP/SIM                          : ………………………………………………………………………

No. Telp                                  : ………………………………………………………………………

Alamat Sesuai KTP/SIM         : ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama                                       : ………………………………………………………………………

Jabatan                                     : ………………………………………………………………………

NO. KTP/SIM                         : ………………………………………………………………………

Alamat Sesuai KTP/SIM         : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Untuk mengambil alat tes psikologi seperti yang tercantum di bawah ini:

1. TKD Sub Tes 1 sebanyak 100 lembar  (contoh)

2. ………………………………………………….

3. …………………………………………………………………..

4.dst

                                                                     (contoh) Depok, 29 Desember 2014

 

Penerima kuasa,                                                                       Pemberi kuasa,

 

tanda tangan                                            tanda tangan di atas materai

 

(Nama penerima kuasa)                                             (Nama pemberi kuasa)

 

Catatan:

Apabila lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap halaman wajib ditandatangani oleh Psikolog pemberi kuasa.

Lampiran:

1.Foto copy KTP (Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa)

2. Foto Copy SIP/SRIP

***

Contoh Surat Kuasa Penggunaan Advokad/Pengacara

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                          :  ________________________________

Alamat                        :  ________________________________

No. KTP/SIM               :  ________________________________

No. Telepon                 :  ________________________________

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                           :  _______________________________

Alamat                         :  _______________________________

No. KTP                       :  _______________________________

No. Telepon                  :  _______________________________

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan __________________ (tuliskan tujuan Anda) :

______________________________________________________ (diisi data-data yang diperlukan terkait tujuan surat kuasa, misalnya data rekening, nomor seri, dll.

Surat Kuasa ini dibuat tanpa hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Surat kuasa ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini dan cek tersebut diatas adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di ________________________________ pada hari ini Tanggal _____ Bulan _____ Tahun ____.

 

Penerima Kuasa                                                                   Pemberi Kuasa

 

______________                                                                 ______________

***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                                      : Eni Kurniawati

Jenis Kelamin                          : Wanita

Tempat Tanggal/Lahir                 : Medan, 21 Juni 1973

Alamat                                    : Cipondoh Makmur Blok E. IV/01 RT 07/05 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh

No.KTP                                    : 32.75.02.1002.08617

Memberikan kuasa kepada

Nama                                      : Irwansyah

Jenis Kelamin                           : Laki-Laki

Tempat Tanggal/Lahir                 : Jakarta, 06 Agustus 1972

Alamat                                     : Puri Dewata Indah Blok A.No.27 RT.03/02 Cipondoh Tangerang.

No.KTP                                     : 367.105.13.00.02

Untuk pengambilan:

Satu buah unit             : BPKB Mobil Suzuki Baleno

Nopol                          : B. 2628 YH

Warna                         : Abu-abu Metalik

No. Mesin                   : G168-ID-602036

No. Angka                  : MDHSY416VJ-1022036.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagimana semestinya.

Tanggal, 29 Desember 2014

 

Yang Diberi Kuasa                                             Yang Memberi Kuasa

 

 

(______________)                                             (________________)

 

***

Contoh Surat Kuasa Jual Tanah

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                                      : Tika Mustika

Tempat/Tanggal Lahir                : Jakarta, 5 Februari 1976

Pekerjaan                               : Ibu Rumah Tangga

Alamat                                    : Jl. Kali Pasir Ujung No.87 Ungaran – Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                                      : Ipung Raharjo

Tempat/Tanggal Lahir                : Semarang, 8 April 1971

Pekerjaan                                : Karyawan PT. Boga Sejati

Alamat                                    : Jl. Cempaka Warna RT.009/RW.004, Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat

Untuk menjual tanah kepada Pilak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 seluas 500 m2 (lima ratus meter per segi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat

 

Penerima Kuasa                                                    Penerima Kuasa

 

 

   (Tika Mustika)                                                       (Ipung Raharjo)

***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              : Ariyanto

No.KTP          : 2346667783457

Alamat            : Jl.Sudirman No.45, Kota Bandung

Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama              : Deni Sudrajat

No.Ktp            : 3244556784357

Alamat            : Jl.Ciliwung No.17, Kota Bandung

Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa

KHUSUS

Untuk mewakili pemberi kuasa mengurus dan menerima uang penggantian jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), menerima, menandatangani kuitansi, membuat dan menandatangai surat-surat dan lain sebagainya, demi kepentingan pemberi kuasa,

Bandung, 29 Desember 2014

 

Penerima Kuasa                                                               Pemberi Kuasa

 

(Deni Sudrajat)                                                                       (Ariyanto)

***

Contoh Surat Kuasa Penandatanganan Akta Notaris

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                      :…………………

Tempat/Tanggal Lahir                 :…………………

Alamat                                    :………………….

No.KTP                                    :…………………..

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama                                      :………………….

Temapt/Tanggal Lahir                 :………………….

Alamat                                    :…………………..

No.KTP                                   :…………………..

KHUSUS

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna menandatangani akta pendirian PT. ………., berkedudukan di ………….., di hadapan Notaris.

Untuk urusan-urusan tersebut, yang diberi kuasa dikuasakan menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat, menandatangani akta-akta atau surat-surat yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Surat Kuasa ini dberikan untuk dipergunakan di mana perlu dan menurut yang semestinya.

……………..,………..2014

 

Penerima Kuasa                               Pemberi Kuasa

 

Materai Rp.6000,-

 

(……………………..)                            (………………………..)

***

Semoga bermanfaat.